مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان
کنفرانس هفتگی پرتودرمانی سرطان

هــدف کلــی برنـــامه افزایش دانش بالینی متخصصین و دستیاران رادیوتراپی و انکولوژی و سایر رشته های مرتبط با سرطان و هدف اختصاصی برنـامه ارائه یافته های بنیادی و بالینی و مطالعات جدید معتبر در زمینه رادیوتراپی و انکولوژی است.
روش اجرا این برنامه به صورت هفتگی و با ارائه مطلب توسط دو نفر از اساتید و سپس بحث جمعی به مدت جمعا یک ساعت می باشد.
نو آوری در اجرا برنامه به صورت بحث جمعی و عمومی در زمینه مطالب ارائه شده با حضور فعال دستیاران است.

این برنامه دارای امتیاز بازآموزی بوده و برای نیمه اول سال 1395، هر دوشنبه از ساعت 12:30 الی 13:30 طی 11 جلسه برگزار می شود. 

اعضای کمیته علمی برنامه :
  • دکتر فرنار آموزگار هاشمی
  • دکتر پیمان حداد
  • دکتر علی کاظمیان
  • دکتر بیتا کلاغچی
  • دکتر محمد بابایی
  • دکتر مهدی عقیلی
گروه های هدف برنامه به شرح زیر است:

کد رشته نام رشته 
مقطع   امتیاز
 2017 خون و سرطان بالغین  فوق تخصص  0.5 
 2018  خون و سرطان اطفال  فوق تخصص  0.5
 1733  جراحی عمومی  تخصص  0.5
 1721  جراحی مغز و اعصاب  تخصص 0.5
 1727  گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن  تخصص  0.5
 1734  زنان و زایمان  تخصص  0.5
 1723  آسیب شناسی  تخصص  0.5
 1716  پرتودرمانی  تخصص  0.5
 1724  رادیولوژی  تخصص  0.5
 1817  جراحی دهان و فک و صورت  تخصص  0.5
 1510  پزشکان عمومی  دکترای حرفه ای  0.5